به دنبال آموزش کنترل پنل DirectAdmin به موضوع کاربردی Domain Pointer می رسیم که از نکات مهم در این پنل است. با استفاده از Domain Pointer می توان دامنه های دلخواه را (که تغییر DNS آنها امکان پذیر است) به…