– مرحل اول: نصب nginx repo ابتدا دستور زیر را وارد نمائید: اگر از نسخه centos 6 استفاده می کنید، دستورات زیر را وارد نمائید: