مفاهیم شبکه Workgroup مفاهیم شبکه Workgroup : در این درس شما چند مفاهیم شبکه را یاد میگیرید که برای راه اندازی شبکه نیاز می باشد: Workgroup، نام کامپیوتر، آدرس IP. هدف ما این است که به شما آموزش دهیم که موارد…