چگونه خطای “stdin: is not a tty” را حل کنیم؟ حالا با هم مرحله به مرحله حل به حل این مشکل می پردازیم.