برای کش شدن سایت شما بر روی مرورگر بازدید کننده ها از کد زیر استفاده نمایید ، کد زیر برای هاست های سی پنل و دایرکت ادمین معتبر می باشد

مزیت های این کار
کاهش مصرف ترافیک سایت شما
کاهش مصرف رم و سی پی یو سایت شما
افزایش سرعت لود شدن سایت پس از اولین بار لود شدن

کد زیر را به انتهای فایل htaccess سایت خود ( و ساب دامنه ها ) بیافزایید

 

# ۱ YEAR

ExpiresActive On

<FilesMatch “\.(otf|ico|pdf|flv)$”>

Header set Cache-Control “max-age=29030400, public”

ExpiresDefault “access plus 1 years”

Header unset Last-Modified

Header unset ETag

SetOutputFilter DEFLATE

# ۱ MONTHS

<FilesMatch “\.(jpg|jpeg|png|gif|swf)$”>

Header set Cache-Control “max-age=2419200, public”

ExpiresDefault “access plus 1 month”

SetOutputFilter DEFLATE<FilesMatch “\.(xml|txt|css|js)$”>

Header set Cache-Control “max-age=604800, public”

ExpiresDefault “access plus 1 week”

SetOutputFilter DEFLATE# 30 MIN

<FilesMatch “\.(html|htm|php)$”>

SetOutputFilter DEFLATE

پیشنهاد بهینه سرور به شما
معرفی و آموزش نصب کنترل پنل CWP (Centos Web Panel)